کارشناسان ما در خدمت شما هستند
    66464045 (خط ویژه)  88765541    88756190
راهنمای ویزا از 50 کشور (قسمت 2)

ادامه قسمت اول:


روسيه

عادي – توريستي: دعوتنامه، 3 قطعه عكس، فرم سفارت، هنگام صدور رواديد توريستي مسكو كارت اقامت در هتل توسط كنسولگري صادر ميشود كه مسافر ملزم به ارائه آن همراه با رواديد معتبر در فرودگاه مسكو خواهد بود.

ترانزيت: مسافراني كه از طريق مسكو عازم يكي از جمهوري هاي تازه استقلال يافته هستند بايد قبلاً در مبدأ رواديدي ترانزيت را اخذ كرده باشند، زيرا در فرودگاه مسكو براي اين مسافران رواديد ترانزيت صادر نميشود و مسافر برگشت داده ميشود. هزينه رواديد يك ماهه 50 هزار تومان، يك ساله 85 هزار تومان، رواديد ترانزيت 60 هزار تومان، ترانزيت عبوري 50 هزار تومان يك ساله.

يكشنبه، دوشنبه، سه شنبه و پنجشنبه از ساعت 9 تا 12.

آدرس: خيابان نوفل لوشاتو، روبروي در اصلي سفارت.

تلفن: 671163 – 671161


ژاپن

توريستي: دعوتنامه از طرف فرد مقيم ژاپن، ضمانت نامه از طرف اتباع ژاپني (در اين ضمانت نامه، ضامن بايد متعهد شود موراد زر را به انجام ميرساند: رعاي مقررات و قوانين ژاپن، تحمل هزينه هاي لازم از قبيل هزينه اقامت و بازگشت متقاضي به ميهن خويش، بازگشت متقاضي به مينهن خود طبق برنامه اي باشد كه از قبل مشخص شده است، متقاضي حق اشتغال به كار ندارد) تاريخ صدور مدارك فوق نبايد از سه ماه گذشته باشد. اگر دوازده ماه گذشته از ژاپن خارج شده ايد صلاحيت درخواست رواديد را نداريد.

زمان تحويل فرم درخواست رواديد 30/9 تا 30/11 روزهاي يكشنبه تا پنجشنبه است ( به استثناي تعطيلات رسمي). همراه با تحويل فرم درخواست اصل مدارك و رونوشت آنها به انضمام دو قطعه عكس به سفارت ارائه شود. پس از بررسي اصل مدارك به متقاضي عودت خواهد شد.

بازرگاني: دعوتنامه از يك شركت ژاپني، يك نامه مأموريت از طرف شركت يا سازماني كه متقاضي به آن تعلق دارد، مدارك تجاري مبني بر اثبات معاملات تجاري بين دو شركت ايراني و ژاپني، تأييديه بليط رفت و برگشت، در موقع لزوم متقاضي بايد مداركي چون معرفي نامه از طرف اتاق بازرگاني، يك نسخه گواهي ثبت شركت، ترازنامه شركت و غيره به سفارت ارائه نمايد. براي متقاضيان تجارت كوتاه مدت Short Term Business رواديد ديدار موقت صادر خواهد شد. با رواديد ديدار موقت به هيچ وجه اجازه كار نداريد.

اخذ گواهي صلاحيت Certificate of Eligibility  از طرف اداره مهاجرت به وسيله كارفرما در ژاپن، پس از اخذ گواهي صلاحيت، كارفرما بايد آن را براي متقاضي رواديد كار در ايران ارسال كند، پس از دريافت گواهي صلاحيت در ژاپن متقاضي ميتواند جهت اخذ رواديدي كار به سفارت ژاپن در تهران مراجعه نمايد، يكشنبه تا پنجشنبه از ساعت 9 تا 11.

اجازه كار: اخذ گواهي صلاحيت از اداره مهاجرت ژاپن به وسيله كارفرما در ژاپن. متقاضي ميبايست با اين گواهي به سفارت مراجعه كند.

صندوق پستي: 418-11365                                                                 تلفن: 8713396 – 8717923

شرايط اخذ ويزاي پزشكي: گواهي پزشكي ايراني جهت لزوم مداوا در خارج از كشور و دليل انتخاب كشور ژاپن،‌ تأييد بيمارستان وكلينيك در ژاپن يا برنامه مداوا و رزرو تخت، ضمانت نامه از طرف يك فرد ژاپني يا فرد خارجي مقيم قانوني و يا سفارت ايران در توكيو، بليط رفت و برگشت تأييد شده و ارائه توان مالي جهت هزينه هاي مداوا.

اجازه كار: اخذ گواهي صلاحيت از اداره مهاجرت ژاپن بوسيله كارفرما در ژاپن متقاضي ميبايست با اين گواهي به سفارت مراجعه كند.

آدرس: بخارست،‌ نبش خيابان 5

تلفن: 8713396 و 3-8717922   فاكس: 8862515

صندوق پستي: 814-11365  تلكس:       TAIS IR 212757


سوئيس
بازرگاني: تلكس يا فكس از طرف 6 شركت دعوت كننده با مشخصات كامل افراد دعوت شده (شماره پاسپورت و يا تاريخ تولد) و تقبل تام هزينه ها در سوئيس و هزينه بازگشت به ايران.
تحصيلي: تسلط به زبان آلماني يا فرانسه، كپي گواهي پذيرش از دانشگاه، 3 فرم، عكس اسپانسر و معرف در سوئيس.
مقررات كلي جهت كليه درخواست كنندگان:
گذرنامه بايد شش ماه پس از پايان مدت اقامت مورد نظر در سوئيس معتبر باشد.
o       اجازه خروج معتبر از ايران
o       فتوكپي از صفحات 2 تا 9 پاسپورت و از صفحات رواديدهاي معتبر.
o       بليط رفت و برگشت معتبر و تأييد شده.
o       اصل اجازه شناسنامه و فتوكپي آن.
o       پاسپورت معتبر همسر
o       يك قطعه عكس جديد به اندازه عكس گذرنامه از هر متقاضي
o       فرم تكميل شده با ماشين تحرير با حروف بزرگ
o       در صورتي كه مقصد نهايي كشور سوئيس نميباشد، داشتن رواديد معتبر و بليط هوائي تأييد شده براي كشور مقصد.
o       در صورت لزوم سفارت مختار است تا هرگونه مدارك ديگري را از متقاضي رواديد مطالبه نمايد.
بازرگاني :
تلكس يا فاكس دعوتنامه مستقيم خطاب به سفارت
سوئيس در تهران توسط مؤسسه دعوت كننده،‌ نام ، شماره گذرنامه، تاريخ تولد، آدرس دقيق  و مدت اقامت فرد و يا افراد دعوت شده، با قيد و ضمانت مخارح احتمالي و بازگشت به ايران، مدرك يا مداركي مبين رابطه بازرگاني بين متقاضي و شركت مربوطه سوئيسي بايد هنگام مصاحبه رواديد ارائه گردد. خواهشمند است توجه فرمائيد كه هيچگونه دعوتنامه اي از تلكس عمومي يا كابين فاكس عمومي ارسال شده باشد مورد قبول نميباشد.

ديدار خويشاوندان:

رواديد تنها براي اعضاي خانواده كه قصد ديدار خويشان نزديك خود (مادر، پدر، فرزندان، مادربزرگ، پدربزرگ) در سوئيس بايد فرم تعهد نامه اي را تكميلي كند كه اين فرم را ميتوانند از پليس شهر مربوطه در سوئيس دريافت دارند. فرم مذكور بايد توسط دفتر پليس اتباع بيگانه كانتون مربوطه امضاء و مهر شده و توسط دفتر پليس اتباع فدرال بيگانه در برن به اين سفارت ارسال گردد.

معالجه پزشكي در سوئيس:

تأييديه كسي توسط بيمارستان يا پزشك در سوئيس مبين اينكه در تاريخ معيني در انتضار بيمار براي معالجه هستند. در اين تأييديه نام بيما و اين كه چرا در سوتيس بايد معالجه انجام شود بايد ذكر گردد.

بيمارستان يا پزشك خطاب به سفارت تأييد نمايد كه مخارج برآورد شده به نحو مطمئني تأمين شده است در صورت نياز به همراه نام همراه بايد در تأييدنامه ذكر شود.

رواديد ترانزيت:

داشتن رواديد كشور مقصد نهائي

بليط هوائي تأييد شده از تهران به مقصد نهائي (براي يك بار ورود به سوئيس) و با رفت و برگشت (براي دو بار ورود) لازم است.

براي دارندگان رواديد يا اجازه اقامت معتبر از ايالت متحده آمريكا، كانادا يا كشورهاي منطقه اروپا رواديدي ترانزيت مورد نياز نميباشد.

تذكر مهم: چنانچه دلايل ارائه شده براي دريافت رواديد غير واقعي بوده و ديگر مصداقي نداشته باشد هر زمان امكان دارد از ورود به سوئيس در مرز جلوگيري بعمل آيد. صدور عملي رواديد در نهايت تنها در اختيار كامل سفارت سوئيس در تهران ميباشد و حتي چنانچه تمامي شرايط فوق الذكر نيز محق گشته باشد تقاضاي رواديد ميتواند بدون هيچ توضيحي رد شود. هزينه رواديد براي هر جلد پاسپورت 8 هزار تومان.

يكشنبه تا پنجشنبه از ساعت 8 تا 11

آدرس: خيابان الهيه، خيابان بوستان، خيابان ياسمن، شماره 1/13

تلفن: 7-268226

حافظ منافع ايالات متحده آمريكا

ويزا در ايران صادر نميشود. براي دريافت ويزا به تركيه مراجعه شود. دعوتنامه به اضافه حمايت مالي شخص دعوت كننده  مداركي كه ثابت ميكند شخص بر ميگردد (اشتغال به كار، بازنشستگي) ويزا به افرادي داده ميشود كه بستگان نزديك در ايران داشته باشند.

صندوق پستي: 4683-19395

آدرس: خيابان خالد اسلامبولي، خيابان 17، شماره 5 ، ساعت تماس 7 تا 11

تلفن: 8792364 – 8782964

سوئد

درخواست براي دريفات فرم درخواست رواديد توريستي و يا اجازه اقامت كه بايد به صندوق پستي 449-19575 ارسال شود و در آن علت سفر قيد شود. بعلاوه پاكت با تمبر باطل نشده و آدرس منزل متقاضي.

رواديد اقامت: تنها به درخواست افرادي پاسخ داده ميشود كه همسر آنها مقيم سوئد باشد.

رواديد ديدار: تنها به درخواست افرادي پاسخ داده ميشود كه اقوام درجه يك آنها مقيم سوئد باشند.

رواديد تجاري: اصل دعوتنامه، معرفي نام از شركت ايراني به زبان انگليسي، 2 قطعه عكس و فرم سفارت.

رواديد دانشجوئي: جهت آگاهي از دانشگاهها به سفارت مراجعه شود. پذيرش از دانشگاه بعلاوه مدركي كه نشان دهد قدرت مالي ساليانه 12000 دلار را در خارج دارد.

رواديد درماني: متقاضيان ميتوانند با سفارت تماس بگيرند. هزينه انواع رواديد 9750 تومان است.

آدرس: پاسداران شمالي، خيابان بوستان، پلاك 5

يكشنبه تا پنجشنبه 12-10   تلفن: 2298314   يكشنبه و چهارشنبه 15-13 (جهت تماس تلفني) رواديد: درخواست كتبي رواديد را به صندوق پستي شماره 449-19575 همراه يك پاكت تمبردار كه نشاني متقاضي روي آن نوشته شده باشد. يكشنبه تا پنجشنبه. بخش رواديد: پاسداران، بوستان پنجم،

تلفن: 2298314 ساعت تماس 10 تا 12

نشاني سفارت: پاسداران، نسترن دوم                                   تلفن: 2296802      فاكس: 2286021

سوريه

رواديدي عادي، يك قطعه عكس 4*3 و مبلغ 30000 ريال. رواديد همان روز تحويل داده ميشود. اعتبار رواديد 3 ماه و مدت اقامت در سوريه 2 هفته است. روز و ساعت كار بخش رواديد همه روز به جز جمعه و تعطيلات رسمي. دريافت مدارك ساعت 9 الي 11 و تحويل مدارك يك روز بعد 13 الي 15.

بخش رواديد: خيابان آفريقا، خيابان آرش، شماره 22                                تلفن: 2و 2059031

آدرس: خيابان آفريقا، خيابان ايرج، شماره 19.                                                      فاكس: 2059409

سودان

پر كردن فرم مخصوص با ذكر محل اقامت در سودان، 3 فتوكپي از فرم سفارت، 3 قطعه عكس گذرنامه، بليط، همراه داشتن حداقل 500 دلار به هنگام ورود. هزينه صدور رواديد 65000 ريال. شنبه تا پنجشنبه از 30/8 تا 30/14.                                                       تلفن: 8087297 – 2008575

سيرالئون

تا اطلاع ثانوي ويزا صادر نميشود.                                                         تلفن و فاكس: 7529515

فرانسه

عادي-توريستي: نامه درخواست رواديد به انگليسي يا فرانسه، 2 قطعه عكس، بيمه حوادث در خارج از كشور، اصل فتوكپي دعوتنامه، گذرنامه و شناسنامه، در پاكت 15*22 با نشاني متقاضي و تمبر شده، به دفتر سفارت ارسال شود. پس از تكميل فرم و ارائه به مسئول سفارت پس از 20 تا 25 روز پاسخ پاسخ دريافت رواديد براي ورود به فرانسه مثبت بود، گذرنامه ويزا خورده تا ساعت 14 روز بعد عودت خواهد شد. سفارت متقاضي را از وقت ملاقات مطلع خواهد كرد. در روز مصاحبه اصل گذرنامه ارائه شود. هزينه صدور رواديد سه ماهه 11800 تومان.

بازرگاني: تلكس دعوت از شركت فرانسوي شامل مدت اقامت، تقبل هزينه ها و روابط تجاري به وابسته بازرگاني فرانسه.

وابسته بازرگاني: خيابان آفريقا،‌ شماره 150،  تلكس COMFIR 224674

تحصيلي: تنها براي بعد از ليسانس- پذيرش از دانشگاه با اعتبار حداقل يك سال 2 فتوكپي از پذيرش- گواهي داشتن حساب بانكي و يا ارز در گذرنامه معادل 40000 فرانك فرانسه و 2 فتوكپي – 8 قطعه عكس و 2 سري فتوكپي گذرنامه، به درخواستهاي تلفني ترتيب اثر داده نخواهد شد.

يكشنبه تا پنجشنبه از 9 تا 5/12 بعد از ظهر.

آدرس: خيابان نوفل لوشاتو، پلاك 85

تلفن: 4-676001

فلسطين

آدرس: خيابان فلسطين، بين ميدان فلسطين و بزرگمهر – شماره 145

تلفن: 6402513 – 6464501

قبرس

قبرس شمالي: (ترك نشين): رواديد از نمايندگي سياسي در تركيه.

تلفن: 4-2565933 و 2565371

قبرس: رواديد در فرودگاه تهران صادر ميشود.

يكشنبه و چهارشنبه 30/8 تا 30/16 پنجشنبه 30/8 تا 30/14.

آدرس: خيابان فرمانيه، خيابان سعيدي، شماره 55

تلفن: 2299795 – 2299794


قزاقستان

عادي – توريستي: دعوتنامه از خويشاوندان و يا معرفي نامه معتبر، عكس 1 قطعه، رواديد يك هفته، 35 دلار

بازرگاني: رجوع شود به شرايط توريستي  شنبه ، سه شنبه ، پنجشنبه از 30/10 تا 12

آدرس: دروس- خ هدايت – کوچه مسجد- شماره 4

تلفن: 4-2565933 و 2565371

قطر

عادی – توريستی: به تقاضای دعوت کننده گواهی ورود از طرف وزارت کشور قطر به سفارت فرستاده می شود.

بازرگانی: رجوع شود به شرايط توريستی شنبه تا چهار شنبه از 30/10 تا 14

آدرس: بزرگراه آفريقا – خ گل آذين – شماره 4

تلفن: 6-2221255 و 2051256

عراق

آدرس: خ دکتر شريعتی – پل رومی – کوچه کرميان – شماره 17

تلفن: 2210672

عربستان

انواع رواديد تنها با دعوت نامه تائيد شده وزارت امور خارجه عربستان که به اين سفارت خانه ابلاغ شده باشد, صادر می شود

حج عمره: فقط از طريق سازمان حج و زيارت

آدرس: بزرگراه آفريقا – بالاتر از پمپ بنزين – بلوار صبا – شماره 10

تلفن: 2050082-2050085
8277و 2-20556831

کانادا

عادی – توريستی: رواديد توريستی فقط برای اقوام درجه اول افراد مقيم کانادا, متقاضی برای رواديد کوتاه مدت بايد ثابت کند که به ايران باز می گردد. به علت متفاوت بودن شرايط در هر مورد برای اطلاعات بيشتر با تلفن سفارت تماس حاصل فرمائيد.

بازرگانی: دعوتنامه معتبر از شرکت کانادائی يا سابقه فعاليت بازرگانی بسيار معتبر با ساير کشورهای غربی. يک شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 12

آدرس: استاد مطهری, خ شهيد سرافراز. شماره 57

تلفن: 6-8732623


کره جنوبی

عادی: مسافران بايد رواديد 15 روزه را در تهران از سفارت اين کشور دريافت کنند و هنگام ورود ارز کافی به همراه داشته باشند. دعوتنامه رسمی از شرکت معتبر کره ای ممهور به مهر ثبت اسناد کره, يک قطعه عکس 3*3 , گذرنامه معتبر با 6 ماه اعتبار, فتوکپی بليط رفت و برگشت, و رواديد حداکثر برای مدت سه ماه صادر می شود.

رواديد پزشکی, تحصيلی, توريستی و ورزشی داده نمی شود.

شنبه و سه شنبه از ساعت 9 تا 30/11 – يک شنبه و دو شنبه از ساعت 14 تا 15

آدرس:  خ احمد قصير, نبش کوچه دوازدهم

تلفن: 8731389-8711125

کويت

دعوتنامه , گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار,  انگشت نگاری

رواديد کار: دعوتنامه, آزمايش ايدز و انواع بيماريهای واگيردار که جواب آن به تائيد وزارت امور خارجه رسيده باشد.

روزهای شنبه تا چهار شنبه

آدرس: خ پاسداران – گلستان ششم – جنب اتوبان – شماره 28/138

تلفن: 8-2255997

لبنان

عادی – توريستی: ارسال تلکس دعوتنامه به سفارت از سوی اقوام درجه يک در لبنان

بازرگانی: کارت بازرگانی , معرفی نامه و اساسنامه شرکت , روزنامه رسمی, يک عکس,  فتوکپی صفحات 2 تا 9 گذرنامه  و اصل گذرنامه

پزشکی: مدال معتبر دال بر اين که برای معالجه عازکم لبنان هستند و همين طور پذيرش بيمارستان و هزينه رواديد زير يک ماه 3750 تومان از يک تا سه ماه 5000 تومان و دو بار سفر 10.000 تومان

تحصيلی: داشتن پذيرش تحصيلی از يکی از دانشگاههای لبنان

آدرس: خ شهيد سپهبد قرنی , خ شهيد کلانتری , شماره 31

تلفن: 898451
مالزی

عادی – توريستی: برای مسافرت دو هفته ای رواديد لازم نيست. برای اقامت بيشتر دعوتنامه از اقوام درجه يک, فتوکپی اشتغال به کار, بليط رفت و برگشت, 2 قطعه عکس و فرم سفارت , اصل پاسپورت, مدارک ده روز قبل از سفر بايد تحويل شود. 2 فرم تکميل شود.

بازرگانی: بيش از دو هفته ارائه کارت بازرگانی, فرم سفارت, بليط رفت و برگشت, دعوتنامه شرکت در مالزی

تحصيلی: گواهی پذيرش از دانشگاههای مالزی. يک شنبه تا پنج شنبه از 8 تا 11 و 14 تا 16

آدرس: خ فرشته, شماره  72

تلفن: 2044061 – 2046521هند

عادی – توريستی: فرم سفارت, کپی بليط رفت و برگشت, 3 عکس, اصل گذرنامه ( مدارک به شعبه رواديدی سفارت تحويل شود. ) حداکثر رواديد توريستی يک ماه است. دريافت رواديد يک يا دو روز بيشتر طول نمی کشد.

تحصيلی: گواهی پذيرش از دانشگاه هندی . تحويل و دريافت مدارک بايد توسط خود شخص انجام گردد.

ترانزيت: رواديد کشور مقصد لازم است. شنبه تا چهارشنبه 9 تا 11

آدرس: خ مير عماد, نبش کوچه نهم, شماره 46

تلفن: 5-8755102 و 6- 8755103

يمن

انواع رواديد : ابتدا درخواست و کپی صفحات اطلاعات گذرنامه به سفارت تحويل شود, بليط رفت و برگشت, 4 عکس, دفترچه حساب بانکی با حداقل معادل 1000 دلار در آن, پرداخت 10 دلار يا معادل آن برای هزينه صدور رواديد. شنبه تا پنجشنبه 30/8 تا 14

آدرس: خ خالد اسلامبولی, خ 10 – شماره 2

تلفن: 2-2042701 و 2048619

يونان

توريستی: گواهی اشتغال, بليط, دو عکس, مدرکی دال بر توانائی مالی, فرم سفارت, رواديد برای مدت 10 تا 15 روز صادر می شود. برای افراد زير 30 سال بيشتر دقت شود.

بازرگانی: دعوتنامه از شرکت يونانی با معرفی نامه از شرکت معتبر ايرانی, دو عکس, در صورت قبولی ظرف 24 ساعت و برای حداکثر 3 ماه صادر می شود.

ترانزيت: رواديد کشور مقصد, رانندگان ترانزيت با معرفی نامه از شرکت حمل و نقل. رواديد ترانزيت برای مدت 48 ساعت و رواديد رانندگان برای 8  روز رفت و برگشت صادر می شود. هزينه صدور رواديد تا 30.000 ريال

دوشنبه تا پنجشنبه 30/9 تا 12

آدرس: خ آفريقا – خ نيلوفر

تلفن: 2053784 –2050533
 

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به دارالترجمه رسمی نوید می باشد .
طراحی سایت : ایران طراح